Regulament Pescuit

Regulament pescuit

REGULAMENTUL

propriu privind practicarea pescuitului recreativ

în habitatele piscicole naturale contractate de A.J.V.P.S. Mureș

ANUL 2023

 

 

Capitolul I - Dispoziții generale

 

Art.1 În sensul prezentului regulament, conform O.U.G. 23/2008, cu modificările și completările ulterioare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Habitat piscicol natural – pâraiele, râurile și lacurile de munte, colinare, de șes și zonele lor inundabile, precum și brațele moarte ale râurilor, bălțile și lacurile naturale lipsite de instalații hidrotehnice pentru alimentarea, reținerea și evacuarea apei, lacurile de acumulare cu zonele lor inundabile la viituri;

Pescuitul – este activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii;

Pescuit recreativ – activitate necomercială de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ;

Pescar recreativ – persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ;

Resursele acvatice vii – sunt reprezentate de speciile de pești și alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile în habitatele piscicole naturale ale României;

Exploatare durabilă – exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure conservarea, productivitatea și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor și habitatelor piscicole naturale;

Captură – cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;

Autorizație de pescuit – actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit;

Permis de pescuit – documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de practicare a pescuitului al unei persoane fizice;

Pescuit ilegal – practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor din domeniul pescuitului;

Braconaj piscicol – activitate ilegală care constă în pescuitul fără licență, autorizație sau permis, pescuitul în perioada de prohibiție sau în zone interzise pescuitului ori pescuitul cu unelte interzise al peștilor și al altor viețuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

Zonă de refacere biologică – zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt în declin și se impune restricționarea pescuitului pentru refacerea acestora;

Zonă de iernare – zonă delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejată în vederea hibernării resursei acvatice vii;

Zonă interzisă – zonă delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejată în vederea reproducerii resurselor acvatice vii;

Inspector piscicol – persoana din cadrul A.N.P.A. cu drept de inspecție și control privind respectarea normelor națioanle și politicii comune în domeniul pescuitului;

               

Capitolul II - Condiții de practicare a pescuitului recreativ

 

Art.2      (1) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale enumerate în ANEXA 1 a prezentului regulament, se exercită în baza permisului de pescuit recreativ, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.) și eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, a carnetului de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, vizat la zi, a documentelor fiscale specifice și cu respectarea prezentului regulament.

                (2) Calitatea de pescar recreativ este atestată de:

a)       Permisul de pescuit recreativ emis de A.N.P.A., acesta fiind un document cu regim special, înseriat, nominal și netransmisibil, eliberat anual.

b)       Carnetul de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S Mureș, acesta fiind un document cu regim special, înseriat, nominal și netransmisibil.

 

Art.3 Cotizațiile de pescuit recreativ pentru apele de șes și munte, se achită direct la sediile unităților și subunităților, a magazinelor partenere, cât și online pentru pescarii străini/ne-membri (contul se regăsește mai jos la Art.5 alin.(2) ). Pentru cotizația achitată, solicitanților li se eliberează documente fiscale (chitanțe, bonuri și/sau facturi fiscale).

 

Art.4 (1) Odată cu achitarea cotizației de pescuit recreativ, solicitantul își însușește prezentul regulament și condițiile de practicare a pescuitului recreativ pe apele administrate de A.J.V.P.S Mureș și consimte să se supună controlului reprezentanților A.J.V.P.S Mureș.

(2) Refuzul prezentării la control a carnetului de membru, permisului de pescuit sau nerespectarea prezentului regulament, atrage sancţiunile prevăzute de acesta şi/sau Statutul asociației, în funcţie de gravitatea și repetabilitatea faptei comise.

 

Art.5 Cotizațiile anuale, sau după caz, pe zile, în zonele de pescuit contractate de A.J.V.P.S. Mureș, enumerate în ANEXA 1 din prezentul regulament, stabilite pentru anul 2023 sunt următoarele:

 

(1)     COTIZAȚII PENTRU MEMBRI PESCARI AI A.J.V.P.S MUREȘ:

A)      Categoria ADULȚI

 • Cotizația pentru apele de șes sau munte                                        – 140 lei
 • Cotizația atât pentru apele de șes cât și pentru apele de munte     – 210 lei

 

B)      Categoria PENSIONARI / PERSOANE CU HANDICAP UȘOR SAU MEDIU:

 • Cotizația pentru apele de șes sau munte                                        – 100 lei
 • Cotizația atât pentru apele de șes cât și pentru apele de munte     – 170 lei

 

C)      Categoria ELEVI / STUDENȚI:

 • Cotizația pentru apele de șes sau munte                                        – 60 lei
 • Cotizația atât pentru apele de șes cât și pentru apele de munte     – 130 lei

 

D)      Categoria COPII ÎNTRE 8-14 ANI / PERSOANE CU VÂRSTA DE PESTE 75 DE ANI / PERSOANE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT:

 • Cotizația pentru apele de șes sau munte                                        – 20 lei
 • atât pentru apele de șes cât și pentru apele de munte                    – 90 lei

 

 • Alte costuri: eliberarea unui carnet nou de membru pescar                – 10 lei

 

(2)     COTIZAȚII PENTRU PESCARII STRĂINI (ne-membri):

Persoana care nu dorește să devină membru în cadrul asociației este considerată pescar străin (ne-membru) și are libertatea de a alege una dintre variantele de mai jos :

 1. Cotizație pentru pescuit 1 zi - 50 lei
 2. Cotizație pentru pescuit 7 zile - 80 lei
 3. Cotizație pentru pescuit 90 de zile - 100 lei
 4. Cotizație pentru pescuit 365 de zile (an calendaristic) - 200 lei

* NOTĂ IMPORTANTĂ – pentru practicarea pescuitului în habitatele piscicole naturale de pe teritoriul României și implicit în zonele contractate de A.J.V.P.S. Mureș, este obligatoriu ca pescarul plătitor al unei cotizații prevăzute la alin.(2) lit.a.-d., să fie deținător al unui permis de pescuit recreativ A.N.P.A. valabil pe anul în curs. În cazul în care pescarul achită una dintre cotizațiile de zi înainte de intrarea în vigoare a perioadei de prohibiție și perioada achitată se suprapune cu perioada interzisă de practicare a pescuitul, zilele în care pescuitul este interzis nu se compensează cu alte zile după sfârșitul perioadei de prohibiție.

Cotizațiile pentru pescarii străini (ne-membri) se pot achita și online în contul bancar RO48BTRLRONCRT0010523002 deschis la Banca Transilvania, cu MINIM 24 de ore înaintea începerii partidei de pescuit. (Pescarul va suporta eventualele comisioane bancare). În momentul achitării cotizației online, la rubrica „detalii transfer” pescarul trebuie să specifice obligatoriu perioada pentru care dorește să practice pescuitul recreativ pe zonele de pescuit contractate de A.J.V.P.S. Mureș. Odată cu efectuarea plății, pescarul străin își însușește prezentul regulament și se obligă să-l respecte în aceeași măsură ca și proprii membrii.


Condiții de practicare a pescuitului recreativ în apele colinare și de șes

 

Art.6      (1) Practicarea pescuitului recreativ în zonele de pescuit contractate de asociație se desfășoară în general de la răsărit și până la apusul soarelui.

                (2) Zonele în care se poate practica pescuitul recreativ pe timpul nopții sunt următoarele:

a)       Râul Mureș de la pod CFR localitatea Deda în aval până la limită de județ (loc. Chețani-Stâna de Mureș).

b)       Râul Târnava Mică de la localitatea Sângeorgiu de Pădure în aval până la limita de județ (loc. Adămuș).

c)       Lacul de acumulare BEZID.

       (3) La partidele de pescuit practicate pe timpul de nopții, locul de pescuit va fi obligatoriu iluminat vizibil !!!

 

Art.7 Practicarea pescuitului recreativ în zonele de pescuit considerate ape colinare și de șes enumerate în ANEXA 1 din prezentul regulament se desfășoară astfel:

a)       În apele din zona colinară și de șes cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte 1 cârlig fiecare la stilul “staționar” (rubesiană, bologneză, match – stil englezesc, vargă). În cazul pescuitului la răpitori sau a stilului “feeder” cu coșuleț sau momitor, montura poate avea maximum 2 cârlige.

b)       În apele din zona colinară și de șes un pescar recreativ poate reține maximum 5 kg de pește/zi sau numai un singur exemplar, daca greutatea acestuia depășește 5 kg.

c)       Nu se pot lăsa ustensilele de pescuit cu monturile în apă, sub supravegherea altcuiva ori nesupravegheate.

d)       Locul de pescuit (ștandul) nu poate depăși mai mult de 15 metri lungime pentru un singur pescar.

e)       Pescarii care pescuiesc din apă sau din barcă, au obligația ca la solicitarea organelor de control să revină la mal și să prezinte documentele solicitate, monturile și capturile, inclusiv conținutul bagajelor.

 

Art.8 Reguli de protecția mediului obligatoriu de respectat de către membri/ne-membri A.J.V.P.S Mureș în timpul practicării pescuitului recreativ:

a)       Să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede, deșeuri de orice fel și să nu introducă în aceste zone substanțe poluante;

b)       Să își mențină în permanență locul de pescuit curat/igienizat;

c)       Să dețină saci/plase pentru adunarea, depozitarea și transportul resturilor/gunoaielor către locuri special amenajate;

d)       Să monitorizeze zona în care pescuiesc și să informeze persoanele și instituțiile abilitate asupra tuturor cazurilor de braconaj și poluare observate; (numere de telefon la care se pot sesiza, se găsesc la sfârșitul prezentului regulament)

e)       Să nu spele autovehiculele și covoarele, ori alte bunuri în apă;

f)        Să își ofere ajutorul organelor abilitate pentru îndepărtarea efectelor de poluare și să acorde sprijin reprezentanțiilor asociației în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor în zonele de pescuit.

 

Condiții de practicare a pescuitului recreativ în apele de munte

 

Art.9 Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale de munte contractate de către A.J.V.P.S Mureș, se desfășoară în baza permisului de pescuit recreativ A.N.P.A. şi a carnetului de membru pescar al A.J.V.P.S. Mureş, vizat pentru sezonul în curs sau a dovezii achitării cotizaţiei pentru pescuit în cazul ne-membrilor.

 

Art.10 Pe pâraiele din zona montană, se pescuiește cu o singură undiță sau lansetă, cu maximum două muște artificiale, iar pe râul Mureș IV este admisă folosirea unei monturi cu maxim două muște artificiale cu condiția ca la capăt să fie legat un dop plutitor „tip buldo”. Dacă în locul dopului plutitor, se folosește o momeală artificială “tip vobler” (sau altă momeală artificială cu cârlig), atunci montura poate avea doar 1 (una) muscă artificială legată în fața acestuia.

 

Art.11 În apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 5 bucăți/zi (dintre care 2 buc./zi din specia Păstrăv indigen (Salmo trutta fario) și 3 buc./zi din speciile Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss) și Păstrăv fântânel (Salvelinus fontinalis) ), cu excepția zonelor/zilelor unde/când este permis doar în sistem prinde și eliberează (catch&release).

 

Art.12 În cursurile de apă unde este instaurată zona prinde și eliberează (C&R), pescuitul este permis numai cu momeli artificiale cu cârlige fără spin. Voblerele, lingurile, nălucile, etc., pot fi echipate doar cu un singur cârlig fără spin.

a)       Practicarea pescuitului în aval de barajul de pe pârâul Răstolița și până la confluența cu râul Mureș, este permis doar în sistem prinde și eliberează (catch&release).

b)       Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

c)       În zonele de protecție pentru specia Lostriță (Hucho hucho), pescuitul de orice fel este strict interzis.

 

Art.13 Pescuitul și reținerea exemplarelor de Lostriță (Hucho hucho) și Lipan (Thymallus thymallus), chiar și a celor prinse accidental în apele în care conviețuiesc cu Păstrăvii, este STRICT INTERZISĂ TOT TIMPUL ANULUI. În cazul exemplarelor prinse accidental, acestea trebuie eliberate imediat în locul capturării și fără a fi scoase din apă.

 

Art.14 Se pot reține capturi din specia Păstrăv indigen, Păstrăv curcubeu și Păstrăv fântânel cu lungimea minimă de 20cm. Mărimea exemplarului stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale. Exemplarele capturate ale căror dimensiuni sunt sub cele menționate mai sus, se eliberează de îndată în apă, în stare vie, la locul capturării. Se poate face derogare de la aceste reglementări în cazuri excepționale, cum ar fi, competiții private aprobate și/sau organizate de A.J.V.P.S. Mureș.


Art.15 Pescuitul celorlalte specii de pești, altele decât salmonidele, prezente în zona de munte, se face în concordanță cu perioadele de pescuit permise și cu cele de prohibiție stabilite anual prin ordin comun al M.A.D.R., M.M.A.P., A.N.P.A. și cu respectarea prevederilor din O.U.G. 23/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.16 Exercitarea pescuitului recreativ în apele de munte este permisă numai în timpul zilei, de la răsărit și până la apusul soarelui.

 

Art.17 Practicarea pescuitului recreativ în sistem prinde și eliberează (C&R) nu dă dreptul pescarului să rețină nici o captură asupra sa, peștii capturați trebuind eliberați în cel mai scurt timp cu grijă pentru a nu fi răniți. Nu pot fi reținute nici exemplarele rănite accidental, care prezintă răni incompatibile cu șanse de supraviețuire.

 

Art.18 Practicarea pescuitului recreativ în apele de munte contractate de către A.J.V.P.S Mureș se desfășoară după cum urmează:

 

Denumire

Zona admisă

Zona

interzisă

Perioada

admisă

Zilele/zonele admise

Obs.

1. Bistra

Pr. Bistra

Pr. Mijlocu

Pr. Stegea

Pr. Cofu

Pr. Donca

01.04.-30.09

-Marți și Vineri C&R*

-Sâmbătă – Duminică

 

2. Gălăoaia

Pr. Gălăoaia

Pr. Gălăoița

01.04.-30.09

-Marți și Vineri C&R*

-Sâmbătă – Duminică

 

3. Răstolița

Pr. Răstolița, în amonte de baraj

Pr. Scurtu

Pr. Mijlocu

Pr. Bradu

Pr. Porcu

Pr. Porcu-Brad

Pr. Secu

Pr. Tihu cu afluenții
Pr. Răstolița în aval de baraj până la vărsare

01.04.-30.09

-Marți și Vineri C&R*

-Sâmbătă – Duminică


4. Iuhod

Pr. Iuhod

Pr. Sik

Pr. Iuhodu Praidului

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

5. Niraj inferior

Pr. Niraj de la pod CFR spre Câmpul Cetății până la pod Dămieni

Pr. Înfundat

Pr. Fânața

Pr. Bekeci

01.04.-30.09

-Joi

-Sâmbătă

-Duminică

 

6. Mureș IV

Râul Mureș de la limita zonei interzise în aval până la pod CFR Deda

 

05.06.-31.12

-Marți, Vineri,

-Sâmbătă, Duminică

 

7. Gurghiul inferior

Pod Gurghiu-Confl. R. Mureș

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

8. Glăjarie

Izvoare-confl. R. Gurghiu

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

9. Orșova

Izvoare-vărsare în R. Gurghiu

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

10. Idicel

Zaspad-confl. R. Mureș

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

11. Sebeș

Izvoare-Conf. Pr. Sovata

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

 

Capitolul III - Răspunderi și sancțiuni

 

Art.19 Nerespectarea dispozițiilor legale, ale Statutului A.J.V.P.S. Mureş şi a prezentului regulament, atrage după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale Statutului asociaţiei și ale prezentului regulament.

 

Art.20 Constatarea faptelor ce constituie contravenții și infracțiuni se face conform O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.21 Constatarea abaterilor de la prevederile prezentului regulament se vor face de către angajaţii A.J.V.P.S. Mureș cu atribuţii în acest sens și de către delegații împuterniciți și instruiți (voluntarii) deținători ai legitimațiilor eliberate de asociație pentru anul în curs. Abaterile constatate vor fi consemnate în momentul controlului de către angajații A.J.V.P.S. Mureș cu atribuții de prevenire, informare, control și pază a zonelor de pescuit prin completarea „Notei de constatare” – prevăzută în ANEXA 3 a prezentului regulament.

 

Art.22 Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament sunt următoarele:

(1)     Pentru MEMBRI PESCARI ai asociației (avertisment / suspendare / excludere):

a)       AVERTISMENT, sancțiune aplicată în scris, completând „Nota de constatare” – ANEXA 3, pentru următoarele fapte comise:

aa) folosirea mai multor undițe/lansete sau accesorii (cârlige), decât cele stabilite în prezentul regulament;

ab) capturarea, reținerea ori folosirea ca momeală în cârlig, pentru pescuitului la răpitori a peștilor sub dimensiunea legală;

ac) păstrarea capturilor în condiții nepotrivite care să ducă la alterarea lor (peștii se vor păstra în condiții optime obligatoriu în apă, exemple: juvelnic, sac de păstrare sau după caz, agrafă, etc.);

ad) nerespectarea condițiilor de igienă la locul de pescuit;

ae) nerespectarea distanței minime de 15 metri între pescari prevazută în prezentul regulament (se va aplica sancțiunea doar în cazul sesizării verbale sau în scris a unui membru pescar);

af) nerespectarea obligației de a completa fișa de captură, cu data, locul și peștii capturați, în momentul practicării pescuitului;

ag) nesupravegherea undițelor/lansetelor cu montura în apă;

ah) comportament necivilizat și/sau agresiv faţă de paznicii piscicoli și delegații împuterniciți (voluntarii);

ai) amplasarea/lansarea monturii pe mai mult de 75% din lățimea cursului râului. Exceptând cazurile în care, pe partea opusă nu există pescari, nu exista locuri practicabile pentru pescuit și implicit prin acțiunea în sine nu se produce deranjul altor participanți pe malul râului, bun național public.

aj) practicarea pescuitului staționar la plută, folosind o adâncime mai mare decât este în realitate în locul unde se practică pescuitul, cu scopul de a agăța exemplare de pești de pe fundul apei prin smucire repetată. Dovada faptei sancționabile poate fi simpla observare a practicii de smucire repetată și/sau exemplarele de pești capturate și rănite cu urme de agățături pe corp.

 

b)       SUSPENDAREA dreptului de a practica pescuitul pe o perioadă de la 90 zile până la 365 zile pe zonele de pescuit contractate de A.J.V.P.S. Mureş, pentru următoarele fapte comise:

ba) practicarea pescuitului în perioada de prohibiție stabilită prin Ordin al ministrului – suspendare între 90-365 zile;

bb) practicarea pescuitului în zonele interzise (zona barajelor, zonele de iernare și zonele de refacere biologică) – suspendare între 90-365 zile;

bc) nerespectarea condițiilor Art.17 din prezentul regulament privind practicarea pescuitului recreativ în apele de munte – suspendare între 90-365 zile;

bd) reținerea exemplarelor de pești sub dimensiunea minimă admisă – suspendare între 90-365 zile;

be) acțiunea de a tăia firul cu intenție înaintea controlului – suspendare între 90-365 zile;

bf) refuzul cu rea credință de a prezenta carnetul de membru pescar și permisul de pescuit recreativ persoanelor împuternicite de asociație să efectueze controlul – suspendare între 90-365 zile;

bg) ascunderea exemplarelor capturate – suspendare între 90-365 zile;

bh) pescuitul fără carnet vizat pe anul în curs, practicat de membri asociaţiei – suspendare între 90-365 zile;

bi) practicarea pescuitului cu ustensile dotate cu “parașută”, de asemenea și deținerea acestor ustensile – suspendare între 90-365 zile;

bj) comiterea repetată de trei (3) ori, a abaterilor prevăzute la Art.21 alin.(1) lit.a) AVERTISMENTsuspendare între 90-365 zile;

bk) practicarea pescuitului în bazinul/lacul de canotaj al Complexului de Agrement și Sport Mureșul (weekend) în perioada în care procedura privind evacuarea apei din bazin este în desfășurare – suspendare între 90-365 zile;

bl) comiterea repetată de trei (3) ori, a abaterilor prevăzute la Art.21 alin.(1) lit.b) atrage de la sine SUSPENDAREA dreptului de practicare a pescuitului recreativ pe zonele de pescuit gestionate de A.J.V.P.S. Mureș pe o perioada de 365 zile.

 

c)       EXCLUDEREA din asociaţie se aplică în scris completând „Nota de constatare” – ANEXA 3, și se pronunță în scris membrului în cauză, pentru următoarele fapte comise:

ca) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;

cb) deținerea, transportul sau comercializarea fară documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit;

cc) capturarea peștilor prin metode sau cu unelte de plasă, pripoane, sulițe, ostie, etc. interzise de lege;

cd) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă monofilament;

ce) pescuitul la specii pe cale de dispariție și interzise prin lege;

cf) pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare;

cg) pescuitul electric, pescuitul cu materiale explozive ori cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor și a altor viețuitoare acvatice;

ch) dublarea carnetului și permisului de pescuit în cazul în care acesta este deja reținut la asociație din cauza încălcării prevederilor prezentului regulament.

 

(2)     Pentru PESCARII STRĂINI (ne-membri): INTERDICȚIA de a practica pescuitul recreativ pe zonele de pescuit aflate în gestiunea A.J.V.P.S.Mureş, se va stabili de către consiliul de administrație al asociației în funcţie de gravitatea şi/sau de repetabilitatea abaterilor comise, la propunerea comisiei de etică și disciplină pentru activitatea de pescuit din cadrul asociației.

 

(3)     Sancțiunile și/sau interdicțiile prevăzute la Art.21 alin.(1)-(2) se aplică în cazurile şi condiţiile reglementate de Statutul asociaţiei și al prezentului regulament.

 

(4)     Notele de constatare a eventualelor abateri vor fi înaintate în termen de cel mult 5 zile de la întocmirea acestora, executivului A.J.V.P.S. Mureş care va înainta spre analiză comisiei de etică și disciplină pentru activitatea de pescuit din cadrul asociației pentru propunerea unei sancșiuni (for în faţa căruia cel în cauză va fi convocat spre audiere) şi ulterior consiliului de administrație al asociaţiei pentru stabilirea sancțiunii.

 

(5)     Sancţiunile aplicate de către consiliul de administrație vor putea fi contestate (fără efect suspensiv de drept) în termen de 15 zile de la comunicarea aplicării acestora, în faţa adunării generale a membrilor asociaţiei şi respectiv, în faţa instanţei de judecată competente general, material şi teritorial, conform prevederilor Statutului asociaţiei.

 

(6)     În cazul în care abaterea comisă este sancţionată de prezentul regulament cu suspendarea dreptului de a practica pescuitul în zonele de pescuit contractate de A.J.V.P.S. Mureş, la momentul constatării abaterii, personalul abilitat din cadrul asociaţiei va reţine carnetul de membru pescar al celui care a comis abaterea constatată, înaintându-l executivului asociaţiei împreună cu nota de constatare a abaterii, care va conţine obligatoriu motivul reţinerii carnetului de membru pescar.

 

(7)     Restituirea carnetului de membru titularului acestuia se va proceda după expirarea perioadei de suspendare a dreptului de a practica pescuitul, pe baza dovezii scrise (proces verbal de predare-primire), la sediul asociaţiei, și după testarea celui sancţionat cu privire la cunoaşterea prevederilor prezentului regulament.

 

(8)     Perioada de suspendare a dreptului de a practica pescuitul, în cazul în care este aplicată această sancţiune, este calculată începând de la data comiterii faptei în cauză.

 

Art.23 Termenul pentru depunerea eventualelor reclamaţii de purtare abuzivă la adresa personalului angajat, ori persoanelor împuternicite de asociație pentru constatarea abaterilor de la prezentul regulament, este de 15 zile de la data comiterii faptei pretinse, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Aceste sesizări trebuie bine întemeiate și susținute în fața comisiei de etică și disciplină pentru activitatea de pescuit din cadrul A.J.V.P.S. Mureș, în vederea dispunerii măsurilor de rigoare.

 

Capitolul IV - Reguli generale

 

Art.24 În exercitarea pescuitului recreativ, membri pescari vor respecta următoarele reguli cu caracter general:

a)       Să ia la cunoștință despre zonele instituite ca fiind interzise și să respecte regimul special al acestor zone;

b)       Să consemneze în fișa de captură, imediat după prinderea fiecărui exemplar, data, zona, specia și cantitatea; această fișă se va preda în mod obligatoriu până la data de 31 ianuarie a anului următor la punctul de încasare unde s-a achitat cotizația pe anul precedent;

c)       Să cunoască speciile de pești care fac obiectul pescuitului recreativ și să respecte dimensiunile minime legale de reținere (dimensiunile minime pe specii sunt menționate în ANEXA 2 a prezentului regulament) precum și perioadele de prohibiție pentru fiecare specie, conform prevederilor legale;

d)       Dimensiunile capturilor se va determina prin măsurare de la vârful botului și până la baza înotătoarei caudale;

e)       Să prezinte montura cu care practică pescuitul, în momentul controlului;

f)        Să elibereaze obligatoriu și de îndată peștii capturați accidental, care nu sunt capturați de gură, indiferent de dimensiune;

g)       Este interzisă categoric practicarea stilului “harponat/greblat” indiferent de montura folosită (năluci artificiale, cârlige în număr mare, etc.), iar peștii capturați care prezintă semne proaspete de „harponare/agățare” vor constitui probă la întocmirea dosarului penal pentru infracțiune;

h)       Este obligat să dovedească că pescuiește cu momeală naturală sau artificială, fiind interzis pescuitul cu cârligul “gol”;

i)        Să nu arunce pe maluri, în albiile râurilor, în lacuri și în zonele umede adiacente, deșeuri de orice natură;

j)        Să informeze de urgență persoanele sau instituțiile abilitate asupra cazurilor de braconaj, poluare sau catastrofe naturale și să acorde sprijin acestora pentru evaluarea pagubelor și atenuarea efectelor distructive asupra faunei acvatice vii;

k)       Deținerea și folosirea minciogului și a juvelnicului în capturarea și păstrarea peștilor, iar în cazul pescarilor de pești răpitori, a cleștelui (grip) de scos peștele din apă și a „agrafei” de păstrat peștele.

 

Art.25 Perioadele și zonele de protecție piscicolă la nivel național se reglementează anual prin Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și al A.N.P.A., privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii.

 

Capitolul V - Dispoziții finale

 

Art.26 Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu legislația din domeniul pescuitului și acvaculturii în vigoare și a fost adoptat în ședința reprezentanților membrilor pescari din cadrul A.J.V.P.S Mureș la data de 04.11.2022 și aprobat de către consiliul de administrație al asociației la data de 22.12.2022.

 

Art.27 Prevederile prezentului regulament se completează cu cele prevăzute în O.U.G. 23/2008 și Legea 317/2009 privind pescuitul și acvacultura.

 

Art.28 Prezentul regulament poate fi modificat și completat în aceleași condiții, în funcție de modificările ce pot surveni în textul actelor normative în domeniu sau prin observațiile și propunerile personalului angajat, delegațiilor și/sau membrilor pescari ai A.J.V.P.S. Mureș.

 

Art.29 Personalul angajat al A.J.V.P.S. Mureș va lua la cunoștință de prevederile prezentului regulament.

 

Art.30 Prezentul regulament va fi afișat la sediul A.J.V.P.S. Mureș de pe Bld. 1 Dec. 1918 nr.23 Tg. Mureș și la punctele de încasare a cotizațiilor pentru pescuit.

 

Art.31    (1) În situaţia depistării unor fapte ce constituie contravenții și infracțiuni de către paznicii de vânătoare și pescuit, de către personalul angajat cu atribuții pe linie de prevenire, informare, control și paza zonelor de pescuit contractate de A.J.V.P.S Mureș, vor fi sesizate de îndată organele abilitate şi/sau persoanele cu statut legal de agenţi constatatori ai unor asemenea fapte, pentru luarea măsurilor legale şi aplicarea sancțiunilor ce se impun în conformitate cu legislația în vigoare. În acest sens, A.J.V.P.S. Mureș va încheia protocoale de colaborare și grafice de control cu instituțiile statului competente pentru verificarea respectării legislației care reglementează condițiile de practicare a pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale din România.

 

                (2) De asemenea, depistarea și sesizarea faptelor neregulamentare se pot face și de către persoanele delegate și împuternicite (voluntarii) de A.J.V.P.S. Mureș.

 

 

Persoanele și instituțiile de contact pentru semnalarea actelor de braconaj, poluare și ale încălcărilor prevederilor prezentului regulament și a legislației din domeniul piscicol sunt:

a)       Executivul A.J.V.P.S. Mureș - ajvpsmures@yahoo.com 0265-267.621 / 0752-197.041

b)       Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Tg. Mureș dl. Ignat Adrian 0742-898.609     

c)       Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Reghin dl. Maier Gheorghe 0744-386.950

d)       Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Luduș dl. Alb Alin 0741-135-489

e)       Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Târnăveni dl. Marian Cornel 0744-583.859

f)        Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Sg. de Pădure dl. Micheo Victor 0757-371.781

g)       A.N.P.A. (Agenția Națională pt. Pescuit și Acvacultură) - laszlo.bartha@anpa.ro 0747-287.466

h)       I.J.J. Mureș (Jandarmeria) - cabinet@jandarmeria.ro 0265-254.455

i)         Agenția de Protecția Mediului  - office@apmms.anpm.ro 0265-314.984 / 0265-314.987

j)        Garda de Mediu - cjmures@gnm.ro 0265-315.007 / 0265-314.987

k)       Administrația Națională “Apele Române”(ABA, SGA) - dispecer@dam.rowater.ro 0265-261.303; 0737-166.735

l)         Serviciul de urgență 112

               

DIRECTOR                                                                                                     Târgu-Mureș

Ing. MUICĂ POMPEI-EMIL

 

 

ANEXA 1

Lista zonelor de pescuit contractate și gestionate de A.J.V.P.S. Mureș

 

Nr. crt.

Denumire zonă de pescuit

Distanță

Delimitare

Categorie

ȘES / MUNTE

1.

Râul Mureș

150 km

CFR Com. Deda – lim. jud. Com. Chețani

Șes

2.

Pârâul Luț

27 km

Localitatea Batoș – conf. R. Mureș

Șes

3.

Pârâul Beica

7 km

Conf. Pârâul Nadașa – conf. R. Mureș

Șes

4.

Pârâul Șar

8 km

Conf. Pârâul Allas – conf. R. Mureș

Șes

5.

Pârâul Lechința(Combol)

48 km

Com. Crăiești – conf. R. Mureș

Șes

6.

Pârâul de Câmpie

12 km

Conf. Pârâul Sarchii – conf. R. Mureș

Șes

7.

Pârâul Ațintiș

3 km

Conf. Pârâul Cecălaca – conf. Mureș

Șes

8.

Pârâul Niraj

54 km

Pod Damieni – conf. R. Mureș

Șes

9.

Pârâul Hodoșa-Tpatec

3 km

De la km 3 amonte de conf. cu Târnava Mică

Șes

10.

Târnava Mică

96 km

Lim. de jud. conf. P. Iuhod – com. Adămos

Șes

11.

Pârâul Solocma

3 km

De la km 3 amonte de conf. cu Târnava Mică

Șes

12.

Pârâul Ghergheș(Vădeș)

3 km

Loc. Vădeș - conf. Târnava Mică

Șes

13.

Pârâul Cușmad

10 km

Lim. jud. Mures com. Sâng. de Păd. – conf. T. Mică

Șes

14.

Pârâul Vețca

3 km

Loc. Bordesiu – conf. Târnava Mică

Șes

15.

Pârâul Nadeș

7 km

Conf. pârâul Măgheruș - conf. Târnava Mică

Șes

16.

Gurghiul inferior

12 km

Pod Gurghiu – conf. R. Mureș

Munte

17.

Glăjarie

12 km

Izvoare – conf. Râul Gurghiu

Munte

18.

Orșova

16 km

Vărsare in Râul Gurghiu

Munte

19.

Răstolița

68 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

20.

Bistra

32 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

21.

Gălăoaia

25 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

22.

Idicel

38 km

Zaspad – conf. R. Mureș

Munte

23.

Sebeș

21 km

Izvoare – conf. Pârâul Sovata

Munte

24.

Iuhod

22 km

Izvoare – Pod Sărățeni

Munte

25.

Pârâul Nirajul Mic

6 km

Conf. Pârâul Bâra – conf. R. Niraj

Munte

26.

Nirajul Mic inferior

10 km

Pod Lokodi – pod Damieni

Munte

27.

Mureș IV

25 km

Tunel Sălard – pod Deda

Munte

28.

Lacul acumulare BEZID

180 ha

 

Șes

* NOTĂ IMPORTANTĂ: conform O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura Art.9`1 alin.(4) – este interzis pescuitul în scop comercial sau recreativ pe cursul apelor curgătoare în zona de 500 metri aval de baraje.

Pe zonele de pescuit contractate de A.J.V.P.S. Mureș există 4 baraje, unde conform Art.9`1 alin.(4) din O.U.G. 23/2008 sunt instituite zone interzise pe care le prezentăm după cum urmează:

 1. Râul Gurghiu, în zona localității Reghin, aval de barajul de priză – interzis pescuitul 500 metri;
 2. Râul Mureș, în zona loc. Tg. Mureș, aval de barajul priză 1 (cart. Al. Carpați) – interzis pescuitul 500 m;
 3. Râul Mureș, în zona loc. Tg. Mureș, aval de barajul priză 2 (str. Barajului) – interzis pescuitul 500 m;
 4. Râul Mureș, în zona loc. Iernut, aval de barajul termocentralei Iernut – interzis pescuitul 500 m;

 

ANEXA 2

Dimensiunea minimă admisă pentru reținere în funcție de specia de pește

( !!! de reținut !!! – măsurarea se face de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale)

 

1.Avat (Aspius aspius) 30 cm

17.Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40 cm

2.Babușcă (Rutilus rutilus) 15 cm

18.Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm

3.Batcă (Blicca bjioerkna) 15 cm

19.Plătica (Abramis brama) 25 cm

4.Biban (Perca fluviatilis) 12 cm

20.Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)  20 cm

5.Crap (Cyprinus carpio) 35 cm

21.Păstrăv fântânel (Salvelinus fontinalis)  20cm

6.Caras (Carassius auratus) 15 cm

22.Păstrav indigen (Salmo trutta fario) 20 cm

7.Caracudă (Carassius carassius) 17 cm

23.Roșioară (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm

8.Cosac (Abramis sp.) 25 cm

24.Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) 40 cm

9.Cosaș (Ctenopharyngodon idella) 40 cm

25.Scobar (Chondostroma nasos) 20 cm

10.Clean (Leuciscus cephalus) 25 cm

26.Somn (Silurus glanis) 50 cm

11.Coregon (Coregonus sp.) 22 cm

27.Șalău (Stizostedion sp.) 40 cm

12.Fusar (Aspro streber) 12 cm

28.Știuca (Esox lucius) 40 cm

13.Lin (Tinca tinca) 25 cm

29.Văduvița (Leuciscus idus) 30 cm

14.Morunaș (Vimba vimba) 25 cm

30.Broaște (Rana sp.) 30g/buc. 

15.Mreană (Barbus barbus) 27 cm

31.Raci (Astacus sp.) 9 cm

16.Mreană vânătă (Barbus meridionalis petenyi) 18 cm

32.Scoică de râu (Unio pictorum) 8 cm

 

ANEXA 3                                                                                                                                        Seria AVPMS Nr. ................

 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR ȘI

PESCARILOR SPORTIVI

MUREȘ

 

 

NOTĂ

DE CONSTATARE

pe linie de prevenire, informare, control și pază a zonelor de pescuit

contractate de A.J.V.P.S. Mureș

 

 

 

            Încheiat astăzi la data de ________, ora ___, în localitatea ________________, zona _____________________, de către ___________________________________,  având calitate de ______________________ în cadrul A.J.V.P.S. Mureş.

            Astăzi, data de mai sus, aflându-mă în timpul orelor de serviciu, efectuând acțiuni de prevenire, informare, control si paza pe linie de respectare a Regulamentului propriu pt. anul ............, aprobat de consiliu privind practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale contractate de către A.J.V.P.S. Mureş, am constatat următoarele:

_____________________________________________________________________________________.

            Faţă de cele constatate, persoana în cauză ____________________ formulează următoarele obiecţiuni:_______________.

            Aspectele constatate au fost fotografiate/filmate: DA / NU.

            De faţă au fost/nu au fost prezenți persoane/le în calitate de martori: ____________________

     Drept pentru care s-a încheiat prezenta notă de constatare, în două exemplare, una fiind înmânată numitului ______________________, iar cea de-a doua se va înainta către conducerea A.J.V.P.S. Mureş în vederea dispunerii măsurilor legale/statutare care se impun.

            A fost reţinut/nu a fost reţinut carnetul de membru pescar seria/nr._____________________ .

 

 

            Angajat AJVPS Mures                       Persoana controlată                             Martor

            __________________                        ________________                ________________